Đây là những tác phẩm sau 6 tháng học tập của các sinh viên của chúng tôi. Hy vọng rằng chúng tôi có thể mang đến cho Quý vị những tiến bộ của sinh viên qua các kỳ học tập bằng phương pháp đào tạo và giảng viên Thiết kế Anh quốc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cùng Quý vị những tác phẩm sinh viên trong các kỳ học tập tới.

Ngôn ngữ