Julie Vola
Khai ging: 16/05/2017
630 PM th Ba & th Nam hàng tun

Bn có bit rng 60% ca mt bc nh thc
s c to ra trong khâu hu sn xut?
Hãy ang ký tham gia khóa hc 8 bui cùng
ging viên Julie Vola  tìm hiu các nguyên
tc c bn trong ch nh s a nh k
thut s .
Sinh viên s c hc các phn mm Adobe
t tiêu chun công nghip nh Photoshop
và Camera RAW.
Bn cung s c hc cách ch nh s a chân
dung, iu ch nh mc  chính xác, và
chun b hình nh cho website và in n.
Các k
thut tiên tin nh b lc sáng to,
di t ng phn ng m rng và ph i sáng
kép cung s c  cp trong khóa hc
nhm giúp tng cá nhân sinh viên trong vic
ci thin k
nang làm vic ca bn thân.
Hc phí: 6.990.000 VN

Ngôn ngữ