Needle Issue No.1

Fun, inspiring, educational and easy to read, Needle magazine acts as an exciting platform for LCFS students, graduates and staff to showcase the wonderful world of “fashion” from their perspective. It has been a long time in the making and as you can imagine we are super excited to be finally sharing it with you.

Vui nhộn, đầy cảm hứng, mang tính giáo dục và dễ đọc, tạp chí Needle trở thành nơi để sinh viên LCFS hiện tại, sinh viên đã tốt nghiệp và nhân viên trình diễn thế giới ‘thời trang’ tuyệt vời theo quan điểm của riêng mình. Tạp chí đã cần một thời gian dài để hình thành và cuối cùng như bạn có thể thấy chúng tôi vô cùng phấn khích để chia sẻ nó với các bạn.

Why Needle Magazine? (Scroll down for Vietnamese)

The idea to launch the magazine was the creative endeavor of the Editor and LCFS Hanoi lecturer Donna Bramhall who introduced Fashion Journalism as part of the HND qualification Cultural and Contextual Referencing in Art and Design.

In this class learners at LCFS Hanoi have to research and present a range of contemporary, commercial, practical, and historical features from the core to the fringe of fashion, helping them to develop their knowledge of the industry, its practitioners and related fields. This is often the first opportunity many Vietnamese and International learners have too experience contextualizing a subject of their choice, and writing about it from their own perspective. Learners also get the opportunity design and illustrate the graphics and layout of their feature allowing them to incorporate creative presentation skills.

What’s inside?

Inside your will find heaps of interesting and diverse subjects on fashion and beyond, such as ageism in the fashion industry, the history of androgynous fashion, cultural influences on textile design, film reviews, the hottest fashion trends plus photo shoots, portfolios and interviews with current and previous learners.

We look forward to you feedback and support, and hope you love Needle magazine as much as we do.

Vậy tạp chí này nói về điều gì?

Ý tưởng ra mắt tạp chí là nỗ lực sáng tạo của biên tập viên và giảng viên LCFS Donna Bramhall, người đã biến báo chí thời trang trở thành một phần của môn học Nghiên cứu Bối cảnh và Văn hóa trong Nghệ thuật và Thiết kế thuộc chương trình HND.

Trong lớp học này tại LCFS Hà Nội, các sinh viên phải nghiên cứu và trình bày các đặc điểm mang tính đương đại, thương mại, tính thực tiễn, và lịch sử từ cốt lõi đến tổng quát nhất của thời trang, từ đó giúp các sinh viên phát triển kiến thức về ngành thời trang, những người hành nghề trong lĩnh vực đó và các lĩnh vực liên quan. Đây thường là lần đầu rất nhiều sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế có cơ hội đặt các vấn đề họ lựa chọn vào những tình huống, bối cảnh cụ thể, và viết về vấn đề đó từ góc nhìn của riêng mình. Học viên cũng có cơ hội thiết kế và vẽ các hình ảnh đồ họa và bố cục cho bài viết của họ, điều này giúp sinh viên có thể kết hợp các kỹ năng thiết kế và trình bày.

Có điều gì trong đó?

Bạn sẽ tìm thấy vô số những chủ đề thú vị và đa dạng như già hóa trong ngành thời trang, lịch sử của thời trang song tính, ảnh hưởng của văn hóa tới các thiết kế vải, đánh giá phim, các xu hướng thời trang mới nhất cộng với các hình chụp thời trang, hồ sơ nghệ thuật và các bài phỏng vấn với những sinh viên hiện tại và học viên đã tốt nghiệp.

Hy vọng rằng bạn cũng sẽ dành nhiều tình cảm cho cuốn tạp chí này như chúng tôi.

Languages